REGULAMIN SKLEPU MEBLEKALMAR.PL

§ I Sklep i Klienci

 1. Internetowy sklep meblekalmar.pl jest własnością FIRMA, ul. Dojazdowa 8, 33-300 Nowy Sącz, posługującą się nr NIP …. oraz REGON ….. będącego Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem poprzez:
  – wiadomości e-mail pod adresem: [email protected]
  – telefonicznie dzwoniąc pod numer tel.: +48 735 225 683 od poniedziałku do piątku (9-15).
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów poprzez stronę www.meblekalmar.pl, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
 4. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ II Wymaganie techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.
d) zainstalowany program FlashPlayer.

§ III Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – FIRMA, ul. Dojazdowa 8, 33-300 Nowy Sącz, posługującą się nr NIP …. oraz REGON ….
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www. meblekalmar.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ IV Oferta Sklepu

 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem domeny: https://www.meblekalmar.pl
 2. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru.
 3. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu w chwili składania zamówienia.
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
 5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 6. W sklepie obowiązują następujące formy płatności oraz dostawy określone w § VI i § VII
 7. Zakup jest dokumentowany paragonem lub fakturą VAT. Wyboru dokumentu zakupu dokonuje Klient podczas składania zamówienia.
 8. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ V Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu jak również pod adresem mailowym podanym w §1 niniejszego regulaminu do kontaktu ze sklepem.
 2. W razie wątpliwości przesłane do Sklepu zamówienie od nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub drogą e-mail przez pracownika działu obsługi klienta.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności podanych danych- e-mail, telefon, adres. W przypadku podania błędnego adresu koszty zwrotu i ponownej wysyłki przesyłki ponosi Klient. Zamówienia bez podania pełnych danych: nazwisko i imię, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail – nie będą realizowane.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 5. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.
 6. Istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w przeciągu 24 godzin – w formie telefonicznej pod nr + 48 735 225 683 lub mailowej – [email protected]. Jeśli rezygnacja nastąpi po wysłaniu paczki koszt transportu w obydwie strony ponosi Klient. Powyższe prawo do rezygnacji z zamówienia jest niezależne od prawa do odstąpienia od umowy z § X niniejszego Regulaminu.
 7. Czas realizacji zamówień wynosi do 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.
 9. Jeżeli wyprodukowanie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga z powodów technologicznych lub innych nieprzewidzianych więcej czasu niż 21 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail. W związku z powyższym Kupującemu nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia.

§ VI Dostawa

 1. Towar oferowany przez www.meblekalmar.pl jest dostarczany na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 2. Towar dostarczany jest przez kuriera pod wskazany przez kupującego adres.
 3. W przypadku płatności „przelew na konto” towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na konto sprzedającego.
 4. Wybór płatności za pośrednictwem PayNow skutkuje wysyłką prawidłowo wykonanej transakcji potwierdzonej statusem „wykonana”.
 5. Dostawa towaru nie obejmuje rozładunku i wniesienia towaru do mieszkania.
 6. Sklep nie oferuje dostaw ze wskazaniem na konkretne godziny odbioru.

§ VII Płatności

 1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
  a) przelew na konto;
  b) płatność poprzez PayNow umożliwia dokonywanie płatności on-line.

§ VIII Reklamacje

 1. Klientom nie będącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt IX ust. 2 i punkt IX ust. 3 poniżej.
 2. Kupujący może złożyć reklamację:
  a) pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  b) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), paragon lub fakturę, wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 6. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
 7. Podczas odbioru towaru obowiązkiem odbierającego jest sprawdzenie czy przesyłka lub opakowanie nie posiadają uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymagane jest wypełnienie w obecności kuriera formularza reklamacyjnego. Brak powyższego zgłoszenia uszkodzenia opakowania świadczy o dostarczeniu produktu w stanie dobrym oraz bez żadnych wad.

§ IX Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na uszkodzenia będące skutkiem wad tkwiących w dostarczonych produktach.
 2. Produkty oferowane przez Sklep objęte są 24-miesięczną gwarancją.
 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że odesłanie produktu po skorzystaniu z prawa gwarancji może nastąpić wyłącznie na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, wymaga się by Klient dostarczył wraz z reklamowanym produktem dowód jego zakupu, tj. paragon fiskalny, fakturę VAT lub wyciąg z konta bankowego.
 5. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad w okresie trwania gwarancji.
 6. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy produkty są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji użytkowania.
 7. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne produktu wynikające z naturalnego zużycia.
 8. Kupujący traci gwarancję w przypadku: a) nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji lub regulacji produktu; b) niewłaściwego przechowywania lub przewożenia produktu; c) dokonywania samodzielnych modyfikacji, napraw lub zmian konstrukcyjnych w produkcie.
 9. Sprzedawca w ramach sprzedaży dokonywanej przez Sklep www.meblekalmar.pl zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 21 dni roboczych od momentu dostarczenia wadliwego produktu. W przypadku, kiedy zaistnieją przyczyny niezależne od sklepu, termin realizacji naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu po powiadomieniu Klienta.
 10. Gwarancja przedłuża się o okres przebywania produktu w naprawie, ale nie biegnie na nowo w przypadku dokonania istotnej naprawy towaru.
 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności produktu z umową ujętych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta (rękojmia za wady fizyczne i prawne). Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady zgodnie z §VIII. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu. W wyżej wymienionym terminie konsument może, zamiast zaproponowanego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.

§ X Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2020 r. poz. 287 t.j.) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 1 Regulaminu.
 3. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  a) dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep
  b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do m.in. umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Klient może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu w stanie niezniszczonym.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klient, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ XI Dane osobowe

 1. Przekazując Sklepowi dane osobowe, Klient zgadza się na ich przetwarzanie przez Sklep na zasadach wskazanych niżej.
 2. Sklep zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług oraz realizacji zamówienia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel Sklepu, który dokonuje przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ XII Przepisy końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie https://www.meblekalmar.pl Zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do zawartych przed ich wprowadzeniem umów jak również złożonych przez Klientów zamówień.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Main Menu